Zásady ochrany osobných údajov

Chránime súkromie každého používateľa nášho Webu.

Správcom vašich údajov je VIN-INFO sp. z o.o. (Modelarska 18, Katowice 40-142, Poľsko, support@vin-info.com). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našej Politiky súkromia alebo spracúvania nami osobných údajov, a tiež ak chcete poskytnúť pokyny týkajúce sa vašich údajov, kontaktujte nás na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

I. Spracúvané osobné údaje, účely, právne základy a doby spracúvania

Môžeme zhromažďovať, ukladať a spracovávať nasledujúce typy údajov:

- informácie o počítači používateľa, jeho návštevách na Webe a používaní Webu (najmä: IP adresa, geografická lokácia, demografické údaje, záujmy, typ a verzia prehliadača, operačný systém, zdroj odkazovania na Web, čas začiatku a doba trvania návštevy, zobrazenia Webu, navigácia na Webe), ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov na štatistické účely a správu Webu, a tiež na účely priameho marketingu, a to po dobu do ukončenia týchto aktivít alebo do doby, kým nebudú vznesené účinné námietky, a s vaším súhlasom aj s použitím profilovania po dobu do odvolania tohto súhlasu.

- informácie nevyhnutné na poskytovanie služieb dostupných na Webe (najmä: e-mailová adresa, meno a priezvisko, adresa, DIČ, číslo bankového účtu, číslo transakcie, obsah košíka) a informácie spojené s registráciou na Webe (najmä e-mailová adresa , prihlasovacie meno, heslo), ktoré spracúvame na základe zmluvy popísanej v Poriadku, a to za účelom jej plnenia a ukončenia, po dobu uzatvárania a platnosti zmluvy a na základe našich oprávnených záujmov uzavrieť zmluvu a uplatňovať si s ňou súvisiacie nároky, ako aj na zabezpečenie osobných údajov používatelia Webu poskytovaných pri registrácii, a to po dobu až 6 rokov od roka, v ktorom bola zmluva vykonaná alebo ukončená, alebo do vznesenia účinnej námietky, avšak nie kratšie ako do splnenia nárokov týkajúcich sa zmluvy a uplynutia premlčacej doby, a na základe našich zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a Daňového poriadku po v týchto zákonoch určené obdobia (v súčasnosti podľa čl. 74 zákona o účtovníctve a čl. 32 § 1 Daňového poriadku obdobie 5 rokov od začiatku roka nasledujúceho po obchodnom roku, ktorého sa údaje týkajú);

- informácie súvisiace so subskribovaním informačných služieb na Webe, najmä newsletterov e-mail (e-mailová adresa) na základe vášho súhlasu po dobu fungovania týchto služieb alebo do odvolania súhlasu;

- informácie nevyhnutné na komunikáciu (najmä e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo a obsah korešpondencie), ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, aby sme s vami komunikovali a chránili pred nárokmi, a to po dobu až 6 rokov od roka, v ktorom sa korešpondencia skončila, alebo do okamihu vznesenia účinnej námietky.

Ia. Automatizované rozhodovanie s profilovaním

Námi spracúvané vaše údaje môžeme použiť my alebo naši partneri na uplatnenie automatizovaného rozhodovania iba v rozsahu inzercie našich služieb na iných webových stránkach. Automatizované rozhodovanie spočíva v tom, že naši partneri poskytujúci pre nás reklamné služby môžu vytvárať tzv. Profil vašich záujmov a zobrazovať pre vás na webových stránkach tretích strán reklamy našich služieb s využitím súborov cookie alebo podobných technológií, pretože kedysi ste tieto služby využili alebo navštívili náš Web. Profilovať vás však môžeme výlučne na základe vášho dobrovoľného súhlasu, o ktorý požiadame pri návšteve nášho Webu. Ak ho neudelíte, nebudete sa profilovať. Svoj súhlas s profilovaním môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení dostupných na Webe alebo informovaním nás o tom prostredníctvom e-mailu, čo však neovplyvní zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

II. Sušienky (Cookies)

Web používa súbory nazývané sušienky (cookies), ktoré nám umožňujú prispôsobiť ho potrebám jeho používateľov výpracúvaním a analýzou štatistík o ich používaní na Webe. Tieto štatistiky sa nevzťahujú na osobné údaje používateľov Webu.

Súbor cookie obsahuje informácie odoslané webovým serverom do prehľadávača, ktoré sa v tomto prehľadávači ukladajú. Informácie sa potom pošlú späť na server zakaždým, keď prehľadávač otvorí stránku z tohto servera. To umožňuje serveru identifikovať a sledovať prehľadávač.

Web využíva súbory cookie „relačné“ aj „trvalé“. Relačné súbory cookie Web používa na: sledovanie používateľov, ktorí používajú Web. Trvalé súbory cookie Web používá na: rozpoznanie používateľov navštevujúcich Web. .

Relačné súbory cookie sa vymažú z počítača používateľa, keď sa zavrie jeho prehliadač. Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači používateľa, kým nie sú odstránené alebo nevyprší ich doba platnosti.

Na analýzu využívania Webu používateľmi používame službu Google Analytics. Google Analytics pomocou súborov cookie ukladaných v počítačoch používateľov vypracúva štatistické informácie a ďalšíe informácie o používaní Webu. Tieto informácie o Webe slúžia na zostavovanie správ o používaní Webu. Google tieto informácie uchováva. Politika súkromia Google je dostupná na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Tretie strany, najmä naši inzerenti alebo platobné služby, ktoré s nami spolupracujú, môžu tiež používať súbory cookie vo vzťahu k používateľom Webu podľa pravidiel uvedených na ich webových stránkach.

Súhlas s používaním cookies z nášho Webu vyjadrujete prostredníctvom nastavení, ktoré ste vybrali v prehliadači. Väčšina prehľadávačov má voľbu odmietnuť akékoľvek súbory cookie alebo súbory cookie tretích strán. Napríklad v prehliadači Chrome si môžete vybrať voľbu odmietať všetky súbory cookie vybratím v „Nastaveniach” sekcie „Súkromie a bezpečnosť“ , potom položky „Súbory cookie“ , kde kliknite na prepínač vedľa položky „Zablokované“. Odmietnutie akýchkoľvek súborov cookie však môže sťažiť alebo dokonca znemožniť používanie Webu.

III. Príjemcovia údajov

Naši zamestnanci a spolupracovníci môžu mať prístup k údajom používateľov, ak je to odôvodnené na realizáciu účelov stanovených v tejto Politike súkromia, pričom sú povinní tieto údaje primerane chrániť.

Vaše údaje môžeme zverejňovať subjektom, s ktorými spolupracujeme a ktorí tieto údaje spracúvajú v našom mene (príjemcovia údajov), pôsobiacim v oblasti: účtovníctvo, IT, hosting, štatistika, marketing, internetové vyhľadávače, internetová komunikácia, internetové platby, sociálne siete, právne služby , zdieľanie a zhromažďovanie údajov o vozidlách, oceňovanie vozidiel.

Údaje sa môžu prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ale iba do krajín alebo subjektov, ktorí zabezpečujú úroveň ochrany osobných údajov zodpovedajúcu právnym úpravám EÚ.

Okrem toho môžeme zverejňovať verejnoprávnym subjektom údaje týkajúce sa používateľov iba v rozsahu, v akom to od nás vyžadujú platné zákony.

IV. Oprávnenia používateľov

Ako používateľ Webu máte právo na prístup k vás sa týkajúcim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania a na vznesenie námietky proti ich spracúvaniu, a tiež na prenos týchto údajov. Za týmto účelom nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom.

Ako používateľ Webu máte právo podať sťažnosť na naše aktivity v oblasti spracúvania vašich osobných údajov predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov v Poľsku alebo jeho ekvivalentu v inej krajine EÚ, v závislosti od miesta vášho obvyklého pobytu, zamestnania alebo miesta spáchania údajného porušenia.

V. Bezpečnosť údajov

Používame príslušné technické a organizačné bezpečnostné prostriedky, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo pozmeneniu údajov používateľov.

Údaje, ktoré nám pozívatelia poskytujú ukladáme na naše zabezpečené servery (chránené heslami a bránami firewall). Všetky elektronické transakcie a prenos dôverných údajov sa uskutočňujú prostredníctvom technológie SSL.

Zdôrazňujeme, že prenos údajov cez internet je v princípe citlivý na nebezpečenstvo. Na ochranu vašich osobných údajov však používame rôzne opatrenia. Ak by ste nám chceli poskytnúť návrhy ohľadom použitia takýchto bezpečnostných opatrení, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo nám pošlite e-mail.

Používatelia sú zodpovední za zabezpečenie dôvernosti svojich vlastných hesiel a iných údajov, ktoré by nemali byť zverejnené tretím osobám. Nikdy nežiadame používateľov, aby nám poskytli svoje heslá (okrem prípadov, keď sa prihlasujete na Web).

VI. Webové stránky tretích strán

Web obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán. Nie sme zodpovední za politiky súkromia alebo postupy v tejto oblasti na webových stránkach tretích strán. Tieto stránky, najmä ich obsah a odkazy na ne, môžu podliehať neustálym zmenám a môžu mať vlastné politiky súkromia a ďalšie poriadky, s ktorými by ste sa mali oboznámiť.