Podmienky služby

I. Úvod

 1. Tieto Podmienky používania ustanovujú pravidlá používania webovej stránky prevádzkovanej pod názvom „VIN-INFO“ na internetovej doméne „vin-info.pl, vin-info.com“ (ďalej len „webová stránka“). Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania alebo s niektorým z ich ustanovení, nepoužívajte webovú stránku.
 2. Webovú stránku prevádzkuje VIN-INFO sp. z o.o. so sídlom: Modelarska 18, Katowice 40-142 (Poľsko), zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Katoviciach-východ pod číslom KRS 0000348800, so základným imaním 65 000 PLN a daňovým identifikačným číslom v Poľsku NIP: PL6342735908. Môžete nás tiež kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke alebo na e-mailovej adrese: support@vin-info.com. Vo veciach týkajúcich sa webovej stránky a služieb na nej poskytovaných komunikujeme najmä prostredníctvom e-mailu.
 3. Hlavným cieľom Webovej stránky je poskytnúť svojim používateľom čo najviac technických, historických a iných údajov o konkrétnom vozidle vo forme Správy (pozri Oddiel II Obchodných podmienok) na základe základných údajov identifikujúcich vozidlo poskytnutých používateľmi. Správu pripravujeme na základe údajov zo Zdrojov (pozri Oddiel II Obchodných podmienok) a sprístupňujeme ju používateľom prostredníctvom Webovej stránky.
 4. Napriek našim snahám urobiť Správu spoľahlivým zdrojom vedomostí o konkrétnom vozidle, nie je možné úplne overiť presnosť údajov v nej obsiahnutých voči aktuálnemu skutočnému stavu. Napríklad, ak boli údaje v Správe zaznamenané s chybami v Zdrojoch, Správa môže tieto chyby replikovať a líšiť sa od aktuálneho skutočného stavu. Preto by sa Správa mala považovať iba za pomocný nástroj na posúdenie histórie a stavu daného vozidla a potom vždy priamo skúmať aktuálny skutočný stav vozidla a jeho dokumentov, najmä pred rozhodnutím o jeho kúpe.
 5. Ak si všimnete akékoľvek nezrovnalosti medzi Správou o danom vozidle a aktuálnym skutočným stavom tohto vozidla, budeme vám vďační, ak nás o tom informujete. Údaje zo Zdrojov pochádzajúcich od tretích strán sú od nás nezávislé, avšak v prípade oprávnených pochybností o presnosti týchto údajov so skutočným stavom, aby sme zabránili zavádzaniu, môžeme pozastaviť poskytovanie pochybných údajov v Správach a informovať osobu, od ktorej údaje pochádzajú, pričom si ponecháme informácie o tejto situácii.
 6. Rozsah informácií v Správe sa môže líšiť pre každé vozidlo. Možnosť získať určité informácie v danom čase závisí na tom, či sú tieto informácie v tom momente dostupné v Zdrojoch. Pred objednaním Správy môžete skontrolovať, či konkrétny rozsah informácií o danom vozidle môžeme overiť v Zdrojoch.
 7. Správa neobsahuje osobné údaje, iba údaje o konkrétnom vozidle.
 8. Služby dostupné na webovej stránke sú určené pre fyzické osoby, právnické osoby a iné subjekty, ktoré majú miesto pobytu alebo sídlo v geografických hraniciach Európy (najmä krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru) a Severnej Ameriky.
 9. Služby na webovej stránke sú určené výhradne pre osoby, ktoré dosiahli minimálne 18 rokov a majú plnú právnu spôsobilosť.
 10. Pravidlá pre spracovanie osobných údajov nami a používanie cookies sú obsiahnuté v našom Ochrane osobných údajov dostupnej na Webovej stránke.
 11. Na použitie Webovej stránky by mal používateľ používať zariadenie s prístupom na internet, s riadne nainštalovaným a nakonfigurovaným internetovým prehliadačom v najnovšej verzii a s aktuálnym softvérom pre zobrazovanie PDF súborov, ako aj by mal mať aktívnu e-mailovú adresu. Na použitie niektorých funkcií Webovej stránky je potrebný softvér Java Script a povolenie na použitie konkrétnych cookies. Nezodpovedáme za nedostupnosť prístupu k dátam zverejneným na našej Webovej stránke kvôli tomu, že zariadenie používateľa nespĺňa vyššie uvedené technické požiadavky.

II. Definície

 • V týchto Obchodných podmienkach majú nasledujúce termíny významy, ktoré im sú pripísané:
  • "Spotrebiteľ" znamená akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá koná pre účely nesúvisiace s ich podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou, a tiež akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá využíva služby dostupné na webovej stránke pre účely priamo súvisiace s ich podnikateľskou činnosťou, ak pre nich nemá profesionálny charakter, najmä vyplývajúci z predmetu ich podnikateľskej činnosti uvedenej v príslušnom verejnom registri.
  • "Správa" znamená súbor rôznych typov údajov o konkrétnom vozidle získaných zo zdrojov podľa aktuálneho stavu v čase získania týchto údajov, ktoré sprístupňujeme prostredníctvom webovej stránky. Tieto údaje môžu obsahovať informácie týkajúce sa histórie vozidla, technických údajov, opatrení na zlepšenie bezpečnosti vozidla atď. Tieto údaje by sa mali považovať iba za pomocný nástroj na posúdenie histórie a stavu daného vozidla, pretože nie sú plne overené na zhodu so súčasným skutočným stavom.
  • "Zdroje" znamenajú všetky dostupné zdroje údajov o vozidlách, najmä našu databázu a iné nám dostupné databázy spravované tretími stranami, vrátane verejných databáz (napr. National Motor Vehicle Title Information System, NMVTIS: http://www.vehiclehistory.gov/; National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA: http://www.nhtsa.gov/; Vehicle & Operator Services Agency, VOSA: https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), ako aj iné bežne dostupné zdroje takýchto údajov. Zdroje nepredstavujú oficiálny register, hoci určité údaje v nich obsiahnuté môžu pochádzať z takýchto registrov.

III. Práva na obsah na webovej stránke

 1. V súlade s ostatnými informáciami na webovej stránke, všetky práva duševného vlastníctva na webovú stránku a jej obsah (textový, grafický alebo iný), vrátane ochranných známok a ďalších grafických alebo slovných prvkov, sú vyhradené a patria nám alebo našim licenčným partnerom.
 2. Konkrétne je zakázané nasledovné:
  • opätovné zverejnenie materiálov získaných z webovej stránky (vrátane opätovného zverejnenia na inej webovej stránke),
  • predaj, prenájom, požičiavanie, darovanie, prevod alebo sublicencovanie týkajúce sa Webovej stránky alebo materiálov z Webovej stránky,
  • verejné zdieľanie akýchkoľvek materiálov z Webovej stránky,
  • reprodukcia, duplikácia, kopírovanie alebo iné komerčné využitie materiálov z webovej stránky, alebo
  • úprava alebo inaká zmena akýchkoľvek materiálov na Webovej stránke, bez nášho predchádzajúceho a výslovného písomného súhlasu.

IV. Používanie webovej stránky

 1. Je zakázané používať webovú stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý by ju mohol poškodiť alebo negatívne ovplyvniť schopnosť jej používania a používať webovú stránku akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je nelegálny, protiprávny, škodlivý alebo súvisí s akýmkoľvek nelegálnym, protiprávnym alebo škodlivým účelom alebo aktivitou.
 2. Je zakázané používať Webovú stránku na kopírovanie, používanie, ukladanie, prenos, odosielanie, publikovanie alebo distribúciu akýchkoľvek materiálov, ktoré obsahujú alebo odkazujú na akýkoľvek špionážny softvér, vírus, trójskeho koňa, červa, keyloggera, rootkit alebo iný škodlivý softvér alebo zariadenie.
 3. Je zakázané získavať údaje z webovej stránky, ktoré nám neboli sprístupnené používateľmi, ako aj akékoľvek systematické alebo automatické získavanie údajov z webovej stránky alebo údajov súvisiacich s webovou stránkou (vrátane použitia nasledujúcich techník: scraping, data mining, extrakcia údajov a zber údajov) bez nášho písomného súhlasu.
 4. Je zakázané používať webovú stránku na prenos alebo odosielanie nevyžiadanej obchodnej informácie.
 5. Je zakázané používať webovú stránku na akékoľvek marketingové účely bez nášho písomného súhlasu.
 6. Užívatelia sú povinní aktualizovať svoje údaje poskytnuté na webovej stránke počas registrácie, najmä osobné údaje, vrátane prihlasovacích údajov a e-mailovej adresy.

V. Obmedzený prístup k zdrojom webovej stránky

 1. Prístup k niektorým častiam zdrojov Webovej stránky je obmedzený. Vyhradzujeme si právo obmedziť prístup k ďalším zdrojom Webovej stránky alebo obmedziť prístup k celej Webovej stránke, s ohľadom na práva používateľov vyplývajúce z predtým uzavretých zmlúv.
 2. Ak užívateľ získa od nás prihlasovacie meno alebo heslo, ktoré umožňuje prístup k zdrojom s obmedzeným prístupom umiestneným na webovej stránke alebo k inému obsahu alebo službám s obmedzeným prístupom, užívateľ je povinný zabezpečiť heslo a prihlasovacie meno tak, aby neboli zverejnené žiadnej tretej strane.

VI. Obsah zverejnený na webovej stránke používateľom

 1. Obsah, ktorý užívateľ zverejňuje na webovej stránke, nesmie byť nelegálny, v rozpore s pravidlami spoločenského spolužitia, netikety alebo iných zaužívaných zvyklostí, nesmie porušovať práva tretích strán, ani nemôže viesť k akejkoľvek nároku alebo právnemu konaniu voči užívateľovi, nám alebo akejkoľvek tretej strane (v každom prípade do rozsahu platného práva).
 2. Je zakázané zverejňovať na webovej stránke akýkoľvek obsah, ktorý je alebo bol predmetom akéhokoľvek prebiehajúceho alebo hrozivého budúceho súdneho konania alebo podobných konaní.
 3. Vyhradzujeme si právo upraviť alebo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý bol zverejnený, uložený alebo publikovaný na webovej stránke, najmä ak sa ukáže, že je nezákonný.
 4. V súlade s ustanoveniami týchto Podmienok služby a platným právom nie sme povinní sledovať obsah, ktorý užívateľ zverejňuje alebo publikuje na webovej stránke.
 5. Všetok obsah, ktorý užívateľ umiestni na webovej stránke, by mal byť tiež uložený na ich vlastných zariadeniach pre dodatočnú ochranu proti strate.

VII. Poskytovanie správy a platby

 1. Prístup k určitým zdrojom Webovej stránky, najmä získanie Správy, je spoplatnený. V takom prípade sa platby vykonávajú výhradne prostredníctvom platobnej služby uvedenej na Webovej stránke (ako napríklad PayPal alebo PayU) pomocou kreditnej karty alebo iným tam uvedeným spôsobom.
 2. Ak chcete získať Správu, musíte najprv poskytnúť základné údaje identifikujúce vozidlo (špecifikované vo formulároch na Webovej stránke), ktoré nám umožnia skontrolovať a predstaviť predbežné informácie o tom, či a aký rozsah informácií o vozidle môžeme overiť v Zdrojoch. Potom, na základe predbežných informácií poskytnutých nami, by ste mali vybrať rozsah informácií, ktoré majú byť uvedené v Správe, spôsob platby a zaregistrovať sa alebo prihlásiť na Webovej stránke, aby sme vám mohli poskytnúť služby. Zmluva medzi používateľom a nami o poskytnutí Správy sa považuje za uzavretú v momente platby používateľa. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou tejto zmluvy. Správa je automaticky k dispozícii na Webovej stránke hneď po úspešnom dokončení platby.
 3. Platby za služby dostupné na webovej stránke prostredníctvom tam uvedených platobných služieb (ako PayPal alebo PayU) podliehajú podmienkam týchto služieb dostupným na ich webových stránkach.
 4. Ceny našich služieb, najmä Správy a doplnkových služieb, sú uvedené na webovej stránke.
 5. Po získaní Správy je možné objednať DPH faktúru prostredníctvom účtu používateľa s poskytnutými údajmi. Využívanie spoplatnených služieb sa považuje za akceptáciu používania elektronických faktúr.
 6. Na webovej stránke môžete objednať balíčky, ktoré umožňujú získanie správ pre určený počet vozidiel, v určenom čase a za určenú cenu uvedenú na webovej stránke. Ak sú zdroje dočasne nedostupné z technických dôvodov na obdobie dlhšie ako jeden deň počas platnosti balíčka, platnosť tohto balíčka sa na žiadosť používateľa predĺži.
 7. Pre používateľov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, oneskorenie v poskytovaní Správy súvisiace s technickými problémami spôsobenými tretími stranami, poruchou, údržbou alebo aktualizáciou softvéru, nepredstavuje porušenie zmluvy o poskytnutí Správy.
 8. Zakúpené správy sú dostupné na webovej stránke minimálne 30 dní. Po tomto období môžu byť z webovej stránky úplne odstránené.

VIII. Doplnkové služby

 1. Webová stránka môže tiež poskytovať bezplatné nepretržité služby doplňujúce poskytovanie správ, vrátane:
  • poskytnutie používateľovi účtu na Webovej stránke, založeného pri uzavretí prvej zmluvy o poskytnutí Správy, za účelom poskytnutia Správy a uľahčenia ďalšieho využívania služieb dostupných na Webovej stránke;
  • doručovanie newslettera používateľovi.
 2. V prípade doplnkových služieb pre poskytnutie Správy:
  • môžeme okamžite zastaviť poskytovanie služby v prípade porušenia Podmienok služby zo strany používateľa (pozri Oddiel XII Podmienok služby) a v prípade ukončenia našej činnosti alebo významnej zmeny v jej predmete, s dvojtýždňovou výpovednou lehotou;
  • môžeme s okamžitou platnosťou ukončiť poskytovanie služby v prípade, že dostaneme spätnú väzbu, že konkrétna e-mailová adresa neexistuje, a v prípade nečinnosti používateľa na jeho účte na webovej lokalite po dobu najmenej jedného roka, s dvojtýždňovým výpovedným termínom;
  • Užívateľ webovej stránky môže kedykoľvek okamžite z týchto služieb odstúpiť. Ak si prajete vymazať účet, môže sa to urobiť tým, že nás o tom informujete prostredníctvom jednej z metód komunikácie s nami uvedených v časti I.2. Obchodných podmienok alebo pomocou nastavení užívateľského účtu, ak je táto možnosť k dispozícii. Odber newsletteru môžete zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v každej správe newsletteru.

IX. Vyhlásenia a zrieknutia sa práv

 1. Na základe zmluvy s používateľom o poskytnutí Správy sa zaväzujeme poskytnúť údaje o konkrétnom vozidle, ktoré sú nám v danom čase k dispozícii zo Zdrojov. Preto sa môže stať, že niektoré očakávané údaje nebudú v Zdrojoch k dispozícii. Správa preto predstavuje len pomoc a usmernenia pre používateľa. Z objektívnych dôvodov nie sme schopní zaručiť, že údaje v Správe sú úplné, aktuálne a plne v súlade s aktuálnym skutočným stavom vozidla.
 2. Ak je špecifikácia základných informácií o vozidle uvedená v správe založená na dekódovaní údajov z VIN čísla prideleného vozidlu výrobcom, nezobrazí sa zmeny vykonané v konkrétnom vozidle po jeho výrobe.
 3. Pre užívateľov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, v rozsahu, ktorý umožňuje platné právo, nevyjadrujeme žiadne záruky (najmä pokiaľ ide o štandardy poskytovania služieb na webovej stránke a jej používanie), vylučujeme záruky, neposkytujeme záruky kvality a nezaručujeme správnosť dekódovania základných identifikačných údajov vozidla, najmä čísla VIN.

X. Obmedzenie zodpovednosti

 1. Cieľom ustanovení týchto Podmienok služby nie je obmedziť alebo vylúčiť našu alebo užívateľovu zodpovednosť akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zákonom; konkrétne, Podmienky služby nevylučujú našu alebo užívateľovu zodpovednosť za škody spôsobené úmyselnou chybou.
 2. Výnimky a obmedzenia zodpovednosti ustanovené v Podmienkach služby:
  • sú predmetom obmedzení uvedených v odseku 1 vyššie;
  • sa vzťahujú na všetku zodpovednosť, ktorá môže vzniknúť podľa Podmienok služby v súvislosti s ich predmetom, vrátane zmluvnej zodpovednosti, deliktového alebo iného podobného zodpovednosti;
  • neplatia pre spotrebiteľov.
 3. Pre používateľov, ktorí nie sú spotrebitelia, do najvyššej možnej miery podľa platného práva, nezodpovedáme za:
  • škody akejkoľvek povahy, najmä za stratený zisk, pokiaľ škoda nebola spôsobená našou úmyselnou chybou;
  • strata alebo poškodenie akýchkoľvek dát, databázy alebo softvéru, či už nášho alebo užívateľa.
 4. Nezodpovedáme za žiadne škody vzniknuté v dôsledku udalosti alebo udalostí mimo našej kontroly, pokiaľ záväzné ustanovenia zákona neurčujú inak.
 5. Správa je poskytnutá výhradne používateľovi, ktorý je zmluvnou stranou zmluvy s nami o poskytnutí správy a nemala by byť zverejnená bez nášho predchádzajúceho súhlasu.
 6. Pre používateľov, ktorí nie sú spotrebitelia, ak informácie obsiahnuté v správe pochádzajú z Národného systému informácií o názve motorových vozidiel (NMVTIS), používanie webovej stránky znamená prijatie obmedzení zodpovednosti uvedených NMVTIS na webovej stránke na adrese vehiclehistory.bja.ojp.gov, a ak pochádzajú z databáz Národnej správy pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) alebo Agentúry pre služby vozidiel a prevádzkovateľov (VOSA), používanie webovej stránky znamená prijatie predpisov týchto databáz.

XI. Náhrada škody

 • Užívatelia, ktorí nie sú spotrebitelmi, nás zabezpečujú odškodnením za všetky straty, škody, náhrady, náklady, záväzky a výdavky (vrátane nákladov súvisiacich s akýmkoľvek konaním a akékoľvek sumy, ktorú sme zaplatili tretej strane ako usporiadanie) súvisiace s akýmkoľvek porušením týchto Podmienok služby zo strany užívateľa a sú povinní nám preplatiť všetky náklady, ktoré sme v súvislosti s týmto vynaložili.

XII. Porušenie podmienok zmluvy

 • V súlade so všetkými našimi ostatnými právami vyplývajúcimi z týchto Podmienok služby, ak používateľ poruší Podmienky služby akýmkoľvek spôsobom, môžeme podniknúť také kroky, ako považujeme za vhodné na reakciu na porušenie, na zabránenie ďalšiemu porušovaniu a obmedzenie ďalších škôd, vrátane pozastavenia prístupu používateľa na Webovú stránku, zabránenia prístupu používateľa na Webovú stránku, blokovania prístupu na Webovú stránku pre konkrétnu IP adresu, kontaktovania poskytovateľa internetu používateľa s požiadavkou na blokovanie prístupu na Webovú stránku, ukončenia zmlúv nás viažucich s používateľom a vymazania jeho účtu, alebo podniknutia právnych krokov.

XIII. Vylúčenie práv tretích strán

 • Podmienky služby definujú iba vzťah medzi nami a používateľmi Webovej stránky a neposkytujú žiadne práva tretím stranám ani im nedávajú právo uplatňovať akékoľvek z jej ustanovení alebo požadovať ich vykonanie. Vykonanie ustanovení Podmienok služby nevyžaduje súhlas žiadnej tretej strany.

XIV. Postúpenie

 1. Užívatelia nemôžu previesť, zdieľať s inými, alebo inak nakladať s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z zmluvy, ktorá nás viaže s nimi, ani nezaväzujú povinnosti týkajúce sa týchto práv a povinností.
 2. Pre užívateľov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, si vyhradzujeme právo previesť práva a povinnosti vyplývajúce z zmluvy, ktorá nás viaže s nimi, na tretiu stranu bez súhlasu týchto užívateľov.

XV. Sťažnosti a alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade technických problémov súvisiacich so stránkou, alebo ak správa poskytnutá nami obsahuje údaje nekonzistentné so skutočným stavom alebo zastarané, alebo na predloženie otázok, návrhov alebo sťažností týkajúcich sa stránky (sťažnosti), by mal byť použitý jeden z komunikačných metód s nami uvedených v časti I.2. Obchodných podmienok. Usilujeme o promptnú odpoveď, najneskôr do 14 dní.
 2. Pre spotrebiteľov existuje možnosť využitia alternatívneho riešenia sporov. V Poľsku nájdete podrobné informácie na túto tému, vrátane zoznamu subjektov poskytujúcich pomoc v takýchto situáciách, na webovej stránke Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Existuje tiež možnosť využitia online riešenia sporov prostredníctvom platformy ODR (Online Dispute Resolution) poskytovanej inštitúciami EÚ na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Avšak, využitie alternatívneho riešenia sporov je dobrovoľné pre každú stranu.

XVI. Platné právo a jurisdikcia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky podliehajú poľskému právu a v rozsahu, ktorý nie je upravený v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964, zákona o právach spotrebiteľa z 30. mája 2014 (vo vzťahu k spotrebiteľom) a zákona o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami z 18. júla 2002.
 2. Pre používateľov, ktorí nie sú spotrebiteľmi a pre používateľov, ktorí sú spotrebiteľmi a ktorých miesto pobytu je v dátume uzavretia zmluvy o poskytnutí správy umiestnené v Poľsku, budú všetky spory týkajúce sa týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo Zásad ochrany osobných údajov podliehať výlučnej jurisdikcii poľských súdov.

XVII. Oddeliteľnosť

 • Ak je akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služieb považované za neplatné alebo nevymáhateľné súdom alebo inou príslušnou autoritou, zvyšné ustanovenia Podmienok poskytovania služieb zostávajú záväzné. Ak by bolo neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie platné po odstránení jeho časti, táto časť sa považuje za vymazanú a zvyšok ustanovenia sa považuje za platné a vymáhateľné.

XVIII. Zmena Podmienok služby

 1. Všeobecné obchodné podmienky môžu byť zmenené z platných dôvodov, ktoré zahŕňajú: dodržiavanie aktuálne platných zákonov, významné zmeny v kúpnej sile peňazí, významné zmeny v úrovni minimálnych alebo priemerných miezd, nepredvídateľné a nezávislé udalosti mimo kontroly strán (ako vojna, nepokoje, prírodné katastrofy, epidémie), významné zmeny v charaktere alebo spôsobe vedenia našej podnikateľskej činnosti a poskytovania služieb na webovej stránke, zmeny v postupe nákupu služieb na webovej stránke, zmeny v dostupných spôsoboch platby a zmeny v bezpečnosti webovej stránky a jej používateľov.
 2. Zmeny sa vykonávajú zverejnením Všeobecných obchodných podmienok v ich novom znení na webovej stránke a okamžitým upozornením používateľov, ktorí využívajú naše služby poskytované prostredníctvom webovej stránky a poskytli nám svoju e-mailovú adresu. Všeobecné obchodné podmienky v ich novom znení nadobúdajú účinnosť 14 dní po zverejnení na webovej stránke a budú sa vzťahovať iba na zmluvy uzavreté po ich nadobudnutí účinnosti a na priebežné služby (ako je udržiavanie používateľského účtu, newsletter). V priebehu 14 dní od prijatia oznámenia o zmene Všeobecných obchodných podmienok môže používateľ zrušiť služby, ktoré poskytujeme, s okamžitou platnosťou tým, že nás o tom informuje prostredníctvom e-mailu alebo kliknutím na odkaz uvedený v e-maile s oznámením o zmene, ktorý umožňuje zrušenie služieb.
 3. Pre používateľov, ktorí nie sú spotrebitelia, zmena našich kontaktných údajov nepredstavuje zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

XIX. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Zákonné právo odstúpiť od zmluvy nie je k dispozícii pre používateľov, ktorí nie sú spotrebitelmi.
 2. Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy nie je k dispozícii pre používateľov, ktorí sú spotrebitelia, pretože Správa predstavuje digitálny obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, za ktorý je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, a poskytnutie Správy je iniciované len so súhlasom spotrebiteľa a po tom, ako bol spotrebiteľ informovaný o strate tohto práva v dôsledku udelenia takéhoto súhlasu a uznania tohto, a potom dostal od nás potvrdenie v tomto ohľade (ako je uvedené v článku 38 ods. 1 bod 13 Zákona o právach spotrebiteľa z 30. mája 2014).

Verzia pravidiel služby platná od 20. decembra 2023